Toeristische verhuur van woonruimte

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis maakt bekend, dat bij haar besluit van 23 november 2021 en 8 maart 2022, alsmede bij raadsbesluit van 23 december 2021 is vastgesteld de wijze waarop het gemeentebestuur vanaf 31 maart 2022 omgaat met ‘Toeristische verhuur van woonruimte’.
Onder toeristische verhuur wordt in dit verband verstaan het tegen betaling in een woonruimte verblijf bieden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven op dat adres in de basisregistratie personen (BRP). Onder een woonruimte wordt verstaan een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden. Een woonruimte is die ruimte die op grond van het geldende bestemmingsplan of een omgevingsvergunning een woonbestemming heeft, wonen rechtstreeks toestaat, dan wel bewoning toestaat op grond van een andere bestemming, zoals ‘Centrum’, ‘Gemengd’, of ‘Additioneel’.
Leefbaarheidsverordening gemeente Sluis 2022
De gemeenteraad van Sluis heeft op 23 december 2021 de Leefbaarheidsverordening gemeente Sluis vastgesteld. Deze verordening treedt in werking met ingang van 31 maart 2021 en ligt vanaf heden tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast wordt de verordening heden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad en www.overheid.nl.
Registratieplicht
Eenieder die een woonruimte geheel of gedeeltelijk (Bed&Breakfast) tegen betaling verhuurd is vanaf 31 maart 2022 verplicht te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. Het is verboden woonruimte aan te bieden voor toeristische verhuur zonder over een dergelijk registratienummer te beschikken. Het is eveneens verboden om een aanbod tot verhuur te publiceren zonder vermelding van het registratienummer. De registratieplicht geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Sluis. Op overtreding van het verbod staat een bestuurlijke boete zoals opgenomen in de verordening. Steekproefsgewijs en na meldingen kan controle plaatsvinden op overtreding.
Aanvraag registratienummer
Een registratienummer kan digitaal worden aangevraagd via www.toeristischeverhuur.nl. Een verwijzing hiernaar is te vinden op de website van de gemeente, www.gemeentesluis.nl. Een registratienummer geldt per woonruimte en is kosteloos te verkrijgen. Iedere aanvraag wordt automatisch gehonoreerd. Het beschikken over een registratienummer betekent niet dat toeristische verhuur regelvrij is. Het verkrijgen van een registratienummer is niet nodig voor die ruimten die een bestemming ‘Verblijfsrecreatie’ hebben en waar aldus een verbod op permanente bewoning geldt.
Waarom bestaat de registratieplicht?
De gemeente voert het verplichte registratienummer in om op die wijze inzicht te verkrijgen in het gebruik van woningen voor toeristische verhuur. Aan de hand van dit inzicht wordt na een evaluatieperiode gemonitord of (andere of aanvullende) maatregelen nodig zijn om schaarste aan woonruimte of onevenredige gevolgen voor leefbaarheid van de woongebieden te voorkomen of te beperken. Daarnaast gebruikt de gemeente het verplichte registratienummer voor (steekproefsgewijs) controle op brandveiligheid van verhuuraccommodaties en om verhuurders actief te informeren over de plichten die bij verhuur behoren.
Bestemmingsplan
Het voldoen aan de registratieplicht betekent niet dat toeristische verhuur regelvrij is. Het bestemmingsplan zoals dat ter plaatse geldt, blijft leidend. 
Incidentele verhuur onder de woonbestemming
Ten aanzien van woongebieden (woonbestemming) geldt dat toeristische verhuur van woonruimte enkel is toegestaan als de (incidentele) toeristische verhuur de woonfunctie geen geweld aan doet. Daarvan is sprake als de toeristische verhuur voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De betreffende woning wordt primair door de eigenaar of gebruiker daarvan gebruikt als hoofdverblijf of als tweede woning;
 • Er is geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie: de eigenaar of gebruiker van de woning treedt zelf op als verhurende partij. Uiteraard mag bij de verhuur wel gebruik worden gemaakt van bemiddeling;
 • De vakantieverhuur heeft een omvang die ondergeschikt is aan het mogelijke gebruik van de eigenaar of hoofdgebruiker zelf;
 • Zelfstandige verhuur van bijgebouwen is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan dat de hoofdgebruiker zelf ten tijde van de verhuur in een bijgebouw verblijft;
 • Over de inkomsten wordt toeristenbelasting afgedragen en een sluitend nachtregister wordt bijgehouden op basis van de Verordening toeristenbelasting;
 • De locatie voldoet aan alle geldende eisen op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, die de wet aan verhuurlocaties (logies) stelt;
 • Er wordt verhuurd aan een maximaal aantal personen dat past bij een woonbestemming. Dat legt de gemeente uit als zijnde verhuur aan een gezin of verhuur aan een groep met de volgende eisen van de woonruimte:
 • er dient een bvo te zijn van minimaal 15 m2 per persoon;
 1. minimaal één toilet per 60 m2 bvo;
 2. minimaal één douche per 90 m2 bvo;
 3. maximaal 6 personen bij < 200 m2 bvo;
 4. maximaal 8 personen bij > 200 m2 bvo;
 • bij verhuur aan meer dan 4 personen dient zorg te dragen voor een extra parkeerplaats op eigen terrein.
 • De verhuur dient geen overlast te geven in het woon- en leefklimaat van omwonenden. Daartoe draagt de verhuurder zorg voor:
 • Een aanspreekpunt dat gedurende de volledige verhuurperiode 24 uur per dag bereikbaar is en binnen 45 minuten ter plaatse kan zijn;
 • Het voorkomen van hinder als gevolg van geur, geluid, dieren, afval, tijdelijke bezoekers of andersoortige overlast;
 • Het voorkomen van overlast door vervuiling en/of verwaarlozing.
Als niet aan de hiervoor gestelde (cumulatieve) vereisten wordt voldaan, ziet de gemeente ‘toeristische verhuur van woonruimte’ als strijdig met de woonbestemming uit het bestemmingsplan. Toeristische verhuur is in dit geval verboden, ook als voldaan is aan de registratieplicht.
Structurele verhuur onder de woonbestemming
Toeristische verhuur in meer dan incidentele mate is onder een woonbestemming niet toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2022 de tweede herziening van de ‘beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis’ vastgesteld. In deze tweede herziening zijn de voorwaarden opgenomen waaronder een Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kan worden verleend (artikel 2.1. lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) om een woonruimte (woonbestemming) in meer dan incidentele mate toeristisch te mogen verhuren. De tweede herziening wordt digitaal gepubliceerd (www.overheid.nl) en ligt vanaf heden tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. De tweede herziening van de beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis treedt in werking met ingang van 31 maart 2022.
Bed & Breakfast
Ook voor het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden in de vorm van Bed & Breakfast is een registratienummer verplicht (zie hiervoor). De regelgeving omtrent het exploiteren van Bed & Breakfast wijzigt voor het overige niet.
Evaluatie
De wijze waarop de gemeente omgaat met ‘toeristische verhuur van woonruimte’ is nadrukkelijk een groeimodel. Waar nodig kan de regelgeving als gevolg van evaluatie worden aangepast of aangescherpt. Dat betekent dat geen (langjarige) rechten kunnen worden ontleend aan de wijze waarop de gemeente omgaat met ‘toeristische verhuur van woonruimte’.
Toezicht en handhaving
Toezicht op en handhaving van ‘toeristische verhuur van woonruimte’ maakt onderdeel uit van het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente Sluis 2022.
Voorlichting
Deze mededeling geldt als officiële publicatie van de gemeente Sluis. De mededeling is terug te vinden op de website van de gemeente, www.gemeentesluis.nl. Op de website is tevens een verwijzing te vinden naar de in deze mededeling aangehaalde documenten. Daarnaast is vanaf 31 maart 2022 een publieksbrochure terug te vinden alsmede een overzicht van veel gestelde vragen.
Oostburg, 16 maart 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
 
 

Team Versluijs

Hoe nu verder?
Heb je vragen?

Weet u niet wat te doen?
Wij zijn er om u te helpen!
Maak direct een afspraak